1. เพศ ช/ญ อายุ 18-35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป

3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน