ซื้อเลย

ดูผลิตภัณฑ์อื่น


ประวัติความเป็นมาบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยคุณศิริชัย และคุณประนอม แดงสุภา โดยในระยะแรกบริษัทฯ เริ่มจากผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว คือ น้ำพริกเผาไทยบรรจุขวดแก้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราแม่ประนอม” ต่อมาได้พัฒนาธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำพริก น้ำจิ้ม น้ำพริกแกง เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราแม่ประนอม” และ “ตราครัวสยาม”จากการดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ผนวกกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต  การค้นคว้า และวิจัยผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่  GMP, HACCP, ISO 9001, BRC,  HALAL และ Green Industry และยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
นโยบายหลักในการผลิตสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์ “ตราแม่ประนอม” ทุกชนิด ไม่ใส่สี ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ใส่วัตถุกันเสีย เพื่อผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย  อีกทั้งยังนำพืชสมุนไพรที่เป็นโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต  จึงนับว่าส่วนผสมทั้งหมดล้วนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริง 
 
ผลิตภัณฑ์ “ตราแม่ประนอม” จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  มีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค พร้อมทั้งพยายามค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผลิตภัณฑ์ “ตราแม่ประนอม” เป็นหนึ่งในอาหารไทยที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ
 
 วิสัยทัศน์

"ตราแม่ประนอม"
ทุกขวดมีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและเอกลักษณ์ของสินค้าไทย

ทางบริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการรองรับแผนการขยายอาหารไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ด้วยความโดดเด่นในด้านรสชาติและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกในการขยายตลาด และผลักดันให้เกิดการขยายฐานการตลาดส่งออกให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบรรจุ ให้สามารถตรวจสอบมาตรฐานการผลิตได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนการพัฒนาด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ณ วันนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราแม่ประนอม” ที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและเอกลักษณ์ของสินค้าไทย ซึ่งการขยายตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัล
 1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรกรุงเทพ" สาขาธุรกิจดีเด่น จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิจิตต รัตตกุล
 2. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการน่าอยู่น่ามอง" จาก
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

   

 3. ได้รับการประกาศให้เป็น "สถานประกอบการเข้มแข็ง ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
  ยาเสพติด" จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร สุนทรเวช
 4. ได้รับประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 5. •  รางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม" จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  •  รางวัล "หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2550" จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  •  รางวัล "รองชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านธุรกิจขนาดกลาง ประจำปี 2550" จาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 6. •  รางวัล "ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2553 ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น" จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
  •  รางวัล "ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2553 ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง" จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์


   
   
   
 7. รางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2555" จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  ได้รับคัดเลือกให้ใช้ "ตราสัญลักษณ์ คุณภาพไทยแลนด์" จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 8. ได้รับคัดเลือกให้ใช้   ตรา Thai Select”  จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

   

   

 9. รางวัล "มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม

• เปิดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
• ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกเดือน
• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
• ประหยัดน้ำ
• มีระบบบำบัดกลิ่นก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

• ผลิตภัณฑ์ใส่ขวดแก้ว
​• ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ สดใหม่ จากภาคเกษตรกรรมของไทย
​• ไม่ใส่สี ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่วัตถุกันเสีย​

การบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

• วางแผนเส้นทางการขนส่ง
• เลือกสรรพลังงานอย่างเหมาะสม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน​

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR-DIW 2558)
• โครงการสถานประกอบการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสีขาว
• มอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย
• มอบน้ำมันผ่านการใช้งานแล้วเพื่อทำโครงการไบโอดีเซล
• มอบทุนการศึกษา
• ช่วยรักษาพยาบาลพระภิกษุ
• ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
• ให้การสนับสนุนสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว